KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima Medicinskog fakulteta sa područja općine Olovo

| 1. Novembra 2018.


JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO , raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima Medicinskog fakulteta u akademskoj 2018/2019 godini. Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti Medicinskog fakulteta koji imaju prebivalište na području općine Olovo, a koji se školuju na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini pod uslovom da ne primaju stipendiju ili kredit od drugog davaoca, te da su upisani na 4., 5. ili 6. godina studija. Za akademsku 2018/2019 godinu dodjeljuje se 1 stipendija. Visina mjesečne stipendije iznosi 200,00 KM. Stipendija se dodjeljuje u 10 jednakih rata počevši od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine i isplaćivaće se 10 (deset) mjeseci. Stipendija se ne dodjeljuje u mjesecu julu i avgustu. Po sprovedenom konkursu sačiniće se Ugovor o stipendiranju studenta, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke. Uz prijavu na konkurs potrebno je priložiti: -Zahtjev za dodjelu stipendije -Dokaz da je student u akademskoj 2018/2019 godini upisao 4.,5. ili 6. godinu Medicinskog fakulteta -Izjavu da student nije stipendista nekog drugog organa ili institucije Općina/Notar -Prijavu stalnog mjesta boravka /CIPS/ MUP ZDK, PU Olovo – odjeljenje CIPS-a Konkurs je objavljen 01.11.2018.godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Zahtjev za stipendiju sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predati lično na protokol JZU BRC “AQUATERM” OLOVO ili putem pošte na adresu: JZU BRC “AQUATERM” OLOVO, Branilaca bb, 71340 Olovo. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti kod sekretara JU “AQUATERM” OLOVO na broj telefona: 032/829-606. DIREKTOR JZU BRC “AQUATERM” OLOVO:

Category: Obrazovanje, Olovo

Comments are closed.