OŠ „Hasan Kikić”Solun vrši upis polaznika u programe formalnog -osnovnog obrazovanja odraslih

| 18. Oktobra 2018.


JU OSNOVNA ŠKOLA „HASAN KIKIĆ“ SOLUN- OLOVO VRŠI UPIS polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2018/19. god Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se može predati svakim radnim danom od 8 do 13 h na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu: OSNOVNA ŠKOLA „HASAN KIKIĆ“ SOLUN , 71 340 OLOVO – sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2018/2019.godinu. POTREBNA DOKUMENTACIJA 1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole; 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija); 3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) 4. CIPS (original) 5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje; OPĆI I POSEBNI USLOVI: a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika; c) Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. Prijave se dostavljaju zaključno sa 02.11.2018. godine. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 290.

Category: Obrazovanje, Olovo

Comments are closed.